Apmeklēt sadaļu

Veselības aprūpes speciālistiem

Sabiedrībai

Lietošanas noteikumi

  Šajā sadaļā

  (Informācija atjaunota: 2021.gada 23. martā)


  Šie lietošanas noteikumi (turpmāk “Lietošanas noteikumi”) nosaka juridiski saistošos noteikumus un nosacījumus pakalpojumu un informācijas izmantošanai šajā vietnē (turpmāk “Mājaslapa”) www.sizofrenija.lv. Ieejot šajā Mājaslapā, jūs piekrītat ievērot Lietošanas noteikumus, kuri stājas spēkā uzreiz pēc jūsu pirmā Mājaslapas apmeklējuma, un jūs piekrītat tos ievērot. Ja jūs nepiekrītat šiem noteikumiem, lūdzu neizmantojiet Mājaslapu. Mājaslapu uztur un pārvalda Gedeon Richter Plc. (reģistrētā adrese: 1103 Budapešta, Gyömrői út 19-21.; Uzņēmuma reģistrācijas numurs: Cg. 01-10-040944;) ar pārstāvi Gedeon Richter Plc. Pārstāvniecība Latvijā (reģistrētā adrese: K.Ulmaņa gatve 119, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167; reģ.nr. 40006004398;) – turpmāk “Uzņēmums”, “mēs”, vai “mūsu”). Uzņēmums ir farmācijas uzņēmums un šīs Mājaslapas mērķis ir sniegt informāciju un palielināt informētību.

  Mēs paturam tiesības jebkurā laikā pārskatīt vai grozīt Lietošanas noteikumus, atjauninot šo norādi. Jūs varat noteikt, kad Lietošanas noteikumi ir pēdējo reizi pārskatīti, pārbaudot uzrakstu “Informācija atjaunota” šo Lietošanas noteikumu augšējā daļā. Iesakām šos noteikumus izdrukāt turpmākai izmantošanai. Ja ir kāda pretruna starp Lietošanas noteikumiem un īpašajiem noteikumiem, kuri parādās citur Mājaslapā, tad noteicošie ir šie Lietošanas noteikumi Jūs esat atbildīgs arī par to, lai visas personas, kuras piekļūst mūsu Mājaslapai, izmantojot jūsu interneta savienojumu, būtu informētas par šiem Lietošanas noteikumiem un citiem piemērotajiem noteikumiem un nosacījumiem un lai tos ievērotu. Mēs varam laiku pa laikam atjaunināt un mainīt savu Mājaslapu, lai atspoguļotu izmaiņas mūsu produktos, lietotāju vajadzībās un biznesa prioritātēs vai citu iemeslu dēļ.

  IEROBEŽOTA IZMANTOŠANA
  Šīs Mājaslapas saturs un visi tajā publicētie materiāli ir Uzņēmuma vai Uzņēmuma licences devēja intelektuālais īpašums, un mēs jums sniedzam tikai ierobežotu neekskluzīvu, nenododamu, nepiešķiramu atļauju šajā Mājaslapā piedāvātā satura izmantošanai. Šos darbus visā pasaulē aizsargā autortiesību likumi un līgumi. Visas šādas tiesības ir rezervētas. Mēs (un visi identificētie dalībnieki) vienmēr esam atzīstami par mūsu Mājaslapas satura autoriem. Jums jāsaglabā un jāņem vērā visi komentāri attiecībā uz autortiesībām un citām intelektuālajām tiesībām, kas atrodami lapās, kuras lejupielādētas un izdrukātas no šīs Mājaslapas. Jums nav atļauts izmantot Uzņēmuma nosaukumu un preču zīmes bez mūsu iepriekšējas atļaujas. Jums nav atļauts daļēji vai pilnībā izplatīt, pārveidot vai izmantot Mājaslapas saturu, tostarp visu saturu, tā attēlus, audio un video materiālus, publiskiem vai komerciāliem mērķiem bez iepriekšējas rakstiskas Uzņēmuma atļaujas. Jūs apzināties un piekrītat, ka visu šajā mājaslapā publicēto saturu aizsargā autortiesību likums un to nekādā veidā nedrīkst izmantot bez Uzņēmuma un attiecīgo autoru atļaujas, ja tas neatbilst šajos Lietošanas noteikumos definētajiem nosacījumiem vai attiecīgās Mājaslapas tekstā noteiktajiem nosacījumiem. Uzņēmums un citas trešās personas nepiešķirs un nenodos Jums nekādas personīgās vai īpašumtiesību intereses vai atļaujas, kas noteiktas ar preču zīmēm, patentiem, īpašumtiesībām un citām intelektuālā īpašuma tiesībām, kuras ir šādi apzīmētas.

  ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMI UN IZŅĒMUMI
  Šī Mājaslapa un tas pakalpojumi ir paredzēti veselības aprūpes speciālistu starptautiskajai auditorijai Eiropas Savienībā, bet nav paredzēti ASV un Kanādas veselības aprūpes speciālistiem. Jūs varat apmeklēt un izmantot Mājaslapu uz savu atbildību. Šīs Mājaslapas saturs tiek piedāvāts tikai vispārējai informācijai, un tas nav uzskatāms par medicīnisko atzinumu vai diagnozi, uz kuru var paļauties. Tas nav interpretējams kā konsultācija vai ieteikums, un šāda informācija nevar kalpot par pamatu nevienam lēmumam vai rīcībai, tostarp jebkāda Mājaslapā publicētā informācija nevar aizstāt detalizētu medicīnisko atzinumu, kurš atbilst katra pacienta vajadzībām. Nedz šī Mājaslapa, nedz tās saturs nav paredzēts, lai aizstātu veselības aprūpes profesionāļa uzstādītu atzinumu vai diagnozi. Vienmēr ir ieteicams meklēt palīdzību pie kompetenta veselības aprūpes speciālista jebkādos ar medicīnisko stāvokli saistītos jautājumos. Šajā Mājaslapā var būt neprecizitātes un tipogrāfiskas kļūdas. Mēs paturam tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt, labot un/vai uzlabot pašreizējo saturu kā arī programmas un produktus, kas raksturoti informācijas sadaļā. Mēs veicam saprātīgus centienus, lai atjauninātu informāciju mūsu Mājaslapā, bet mēs neapgalvojam un nesniedzam nekādu garantiju vai galvojumu tiešā vai netiešā veidā, ka mūsu Mājaslapas saturs ir precīzs, pilnīgs vai atjaunināts. Ja esat saimnieciskās vai profesionālās darbības veicējs vai veselības aprūpes profesionālis, mēs atsaucam visus netiešos nosacījumus, garantijas, attēlojumus vai citus noteikumus, kas var attiekties uz šo mājaslapu vai jebkuru tās saturu. Ja esat patērētājs, mēs piedāvājam savu Mājaslapu vienīgi lietošanai mājas apstākļos un privātai lietošanai, un Jūs piekrītat neizmantot mūsu lapu nekādiem komerciāliem vai uzņēmējdarbības mērķiem. Mēs nekādā veidā neatsaucam vai neierobežojam savu atbildību pret Jums, ja to darīt būtu nelikumīgi. Ciktāl to pieļauj piemērojamie likumi, nedz Uzņēmums, nedz citas personas, kas piedalās šīs Mājaslapas izstrādē un darbībā, nav atbildīgas par jebkādiem trūkumiem, kaitējumu, datu zudumu vai jebkādām kļūdām Mājaslapas saturā – tieši, netieši vai nejauši – saistībā ar savienojuma izveidošanu, pārlūkošanu vai lejupielādēšanu, apmeklējot šo Mājaslapu. Mēs varam pārtraukt vai atsaukt, vai ierobežot visas Mājaslapas vai jebkuru tās daļu pieejamību uzņēmējdarbības un operatīvu iemeslu dēļ, nesniedzot nekādus paskaidrojumus vai iepriekšēju paziņojumu.

  TREŠO PUŠU SAITES
  Šajā Mājaslapā esošās saites uz citām lapām un resursiem, ko nodrošina trešās puses, tiek sniegtas tikai vispārējai informācijai. Nevar uzskatīt, ka mēs atzīstam no šīm saitēm izrietošās saistītās mājaslapas vai informāciju, ko Jūs varat no tām iegūt. Mēs nekontrolējam šo vietņu vai resursu saturu.

  RĪCĪBAS NOTEIKUMI
  Izmantojot Mājaslapu, Jūs piekrītat ievērot visus piemērojamos likumus, noteikumus un priekšrakstus. Mēs sagaidām, ka Mājaslapas lietotāji ievēros likumu, kā arī cienīs citas personas un to tiesības. Aizliegts izmantot mūsu Mājaslapu un pakalpojumus, ko piedāvājam mūsu Mājaslapā:

  jebkādā veidā, kas ir pretrunā ar jebkuriem piemērojamajiem likumiem vai noteikumiem;

  jebkādā veidā, kas ir nelikumīgs vai krāpniecisks vai kam ir nelikumīgi vai krāpnieciski mērķi vai sekas;

  lai kaitētu vai mēģinātu kaitēt, vai citā veidā pārkāptu citu personu likumīgās tiesības vai aizskartu to cieņu;

  lai apmelotu, apvainotu, iebiedētu vai pazemotu jebkuru personu;

  lai uzdotos par citu personu vai organizāciju, tostarp bez ierobežojumiem par jebkuru Uzņēmuma pārstāvi;

  lai pārsūtītu vai nodrošinātu jebkādas nevēlamas vai neatļautas reklāmas vai citu veicināšanas materiālu, vai jebkādu citu līdzīgu darījumu piedāvājumu nosūtīšanu;

  lai kadrētu vai spoguļotu jebkuru Mājaslapas daļu;

  lai izveidotu datubāzi, lejupielādējot un uzglabājot Mājaslapas saturu;

  lai apzināti pārsūtītu jebkādus datus, nosūtītu vai augšupielādētu jebkādus materiālus, kas satur vīrusus, Trojas zirgus, tārpus, spiegprogrammas, reklāmprogrammas vai jebkādas citas kaitīgas programmas vai līdzīgu datora kodu, kas paredzēts, lai kaitētu jebkuras datora programmatūras vai aparatūras darbībai; vai

  lai iegūtu neatļautu piekļuvi Mājaslapai, serverim, uz kura Mājaslapa tiek glabāta, vai jebkuram serverim, datoram vai datubāzei, kas pieslēgti mūsu Mājaslapai. Mēs ziņosim par visiem šādiem pārkāpumiem attiecīgajām tiesībaizsardzības iestādēm un sadarbosimies ar šīm iestādēm, atklājot tām jūsu identitāti.

  Izmantojot mūsu Mājaslapu, jūs piekrītat arī:

  Nepavairot, nedublēt, nekopēt vai nepārdot kādu mūsu tīmekļa vietnes daļu, pārkāpjot mūsu Lietošanas noteikumus.

  Neiekļūt bez pilnvarojuma, lai bojātu vai traucētu:

  o jebkurā mūsu tīmekļa vietnes sadaļā;
  o jebkurā iekārtā vai tīklā, kurā tiek glabāta mūsu tīmekļa vietne;
  o jebkurā programmatūrā, kas tiek izmantota mūsu tīmekļa vietnes nodrošināšanai; vai
  o jebkurā iekārtā vai tīklā, vai programmatūrā, kas pieder vai izmanto jebkura trešā persona.


  Ja mēs esam informēti par visām darbībām, informāciju vai materiāliem, kas ir izlikti, pārsūtīti vai citādi pieejami, izmantojot vai saistībā ar šo Mājaslapu, kas var būt šo Lietošanas noteikumu pārkāpums, mums ir tiesības, bet ne pienākums, noņemt vai atspējot piekļuvi attiecīgajai informācijai vai materiāliem vai nekavējoties pārtraukt savu tīmekļa vietņu lietošanu. Mums ir arī tiesības atklāt jūsu identitāti jebkurai trešajai personai, kas apgalvo, ka jebkurš jūsu Mājaslapā izliktais vai augšupielādētais saturs ir viņu intelektuālā īpašuma tiesību vai tiesību uz privātumu pārkāpums, un pastāv likumīgs pamats šādai atklāšanai.

  TEHNISKĀ ATBILDĪBA
  Mēs ieviesām mūsdienīgus drošības tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai nodrošinātu mūsu Mājaslapas konfidencialitāti, integritāti, pieejamību un noturību. Tomēr mēs saprotam, ka nav iespējama 100% drošība, un tāpēc mēs negarantējam, ka mūsu tīmekļa vietne būs droša vai brīva no krāpšanās, 0 dienu ievainojamības, ļaunprogrammatūras vai vīrusiem. Jūs esat atbildīgs par savas informāciju tehnoloģijas, datora programmu un platformas konfigurāciju, piekļūstot mūsu Mājaslapai, un pienācīgu izmantošanu. Mēs iesakām izmantot ugunsmūri un programmatūru, kas aizsargā pret ļaunprātīgu rīcību. Ciktāl to pieļauj likums, mēs neesam atbildīgi un nevaram tikt saukti pie atbildības par jebkādiem bojājumiem, kas tiek nodarīti Jūsu datoram vai jebkuram citam Jūsu īpašumam, kad Jūs pieslēdzaties mūsu Mājaslapai vai piekļūstat tās saturam, kā arī izmantojat un pārlūkojat tās saturu, tostarp par jebkādiem nelabvēlīgiem gadījumiem, kuri var notikt, lejupielādējot jebkādus materiālus, datus, tekstu, attēlu, video vai audio materiālu. Turklāt, ciktāl to pieļauj likums, mēs neesam atbildīgi par jebkādiem tiešiem vai netiešiem bojājumiem, zaudējumiem vai izmaksām, kas var rasties Mājaslapas nepareizas darbības vai darbības traucējumu rezultātā, vai jebkādu līdzīgu iemeslu dēļ.

  DATU AIZSARDZĪBA UN PIEEJAMĪBA
  Mūsu Mājaslapas Privātuma politika (“Privātuma politika”) un Mājaslapas sīkdatņu lietošanas noteikumi (“Sīkdatņu lietošanas noteikumi”) definē noteikumus, saskaņā ar kuriem mēs apstrādājam jebkādus personas datus, ko mēs no Jums ievācam vai ko Jūs mums sniedzat. Piekļūstot šai Mājaslapai, Jums jāpiekrīt Privātuma politikai un sīkdatņu noteikumiem. Privātuma politika un Sīkdatņu izmantošanas noteikumi ir neatņemama šo Lietošanas noteikumu sastāvdaļa. Dažu šajā Mājaslapā piedāvāto pakalpojumu izmantošanai nav vajadzīga iepriekšēja identifikācija, tādēļ mēs sniedzam Jums piekļuvi šo pakalpojumu saturam, neatklājot Jūsu identitāti. Dažos gadījumos, lai piekļūtu kādai no Mājaslapas sadaļām, Jums būs jāapliecina, ka esiet tiesīgs tām piekļūt (īpaši tad, ja esat veselības aprūpes speciālists un saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem rādāt konkrētu saturu, kas paredzēts veselības aprūpes speciālistiem). Ja Jūs apliecināt, ka neesat veselības aprūpes speciālists, jūs piekrītat iespējai, ka nevarēsiet piekļūt noteiktām šīs Mājaslapas sadaļām, kas paredzētas veselības aprūpes profesionāļiem.

  Mūsu Mājaslapa ir pieejama bez maksas. Mēs negarantējam, ka mūsu Mājaslapas vai tās saturs vienmēr būs pieejams vai nebūs pārtraukumi. Mēs varam apturēt vai atsaukt vai ierobežot visas mūsu vietnes vai kādas tās daļas pieejamību biznesa un darbības iemeslu dēļ. Mēs mēģināsim jums sniegt pamatotu ziņojumu par jebkādu apturēšanu vai atcelšanu.  SAITES UZ UZŅĒMUMA MĀJASLAPĀM, KADRĒŠANA
  Jūs drīkstat norādīt saiti uz mūsu Mājaslapu ar nosacījumu, ka darāt to veidā, kas ir godīgs un likumīgs un kas nekaitē mūsu reputācijai vai to neizmantojat savtīgos nolūkos. Nav atļauts veidot saiti veidā, kas rada iespaidu par mūsu saistību, piekrišanu vai apstiprinājumu, ja tas neatbilst patiesībai.

  ATBILSTĪBA
  Šo Lietošanas noteikumu neievērošana ir būtisks noteikumu pārkāpums, saskaņā ar kuru Jums ir atļauts lietot mūsu Mājaslapu, un šāda pārkāpuma gadījumā mēs varam veikt visas vai kādu no šīm darbībām

  brīdināt;

  uzsākt tiesvedību pret Jums par visu to izdevumu un zaudējumu atlīdzību (tostarp, bet ne tikai, saprātīgas administratīvās un juridiskās izmaksas), kas radušies pārkāpuma rezultātā;

  turpināt tiesvedību pret Jums; vai

  pēc mūsu saprātīgiem ieskatiem izpaust informāciju tiesībaizsardzības iestādēm.

  PIEMĒROJAMIE LIKUMI
  Ja vien obligātie likumi neparedz citādi, šos Lietošanas noteikumus, to priekšmetu un uzbūvi (un jebkurus ārpus līgumiskos strīdus vai prasības) reglamentē Latvijas likumi. Abas puses piekrīt Latvijas tiesu izņēmuma jurisdikcijai. Piekritīgā tiesa nosakāma pēc Gedeon Richter Plc. Pārstāvniecība Latvijā juridiskās adreses.

  KONTAKTI
  Ja Jums rodas jebkādi jautājumi attiecībā uz Mājaslapu vai šiem Lietošanas noteikumiem, lūdzu, sazinieties ar Uzņēmumu, izmantojot e-pastu [email protected]

  Showing 0 result(s).
  Please log in to see 0 more result(s).