Apmeklēt sadaļu

Veselības aprūpes speciālistiem

Sabiedrībai

Privātuma politika

  Šajā sadaļā


  (Pēdējo reizi atjaunināts: 2021.gada 23.martā)

  Šīs Privātuma politikas (turpmāk – “Politika”) mērķis ir informēt jūs par pamata personas datu apstrādi, ko mēs esam ieguvuši no www.sizofrenija.lv (turpmāk – “Mājaslapa”) pakalpojumu lietotājiem (turpmāk “Datu Subjekti”). Datu Subjekti, kas jaunāki par 16 gadiem (turpmāk – “Nepilngadīgie”) nav tiesīgi izmantot mūsu Pakalpojumus, un mēs lūdzam, lai Nepilngadīgie nesniedz Uzņēmumam nekādus personas datus.
  Šajā Mājaslapā var būt saites uz trešo pušu vietnēm. Mēs nekontrolējam šīs vietnes un tām ir sava privātuma politika. Mēs neatbildam par šo vietņu privātuma praksi.

  Personas datu apstrādes un datu aizsardzības pārzinis
  Gedeon Richter Plc. (reģistrētā adrese: 1103 Budapešta, Gyömrői út 19-21.; turpmāk “Richter”) ar pārstāvi – Gedeon Richter Pārstāvniecība Latvijā (reģistrētā adrese: Latvija, Mārupe, K. Ulmaņa gatve 119, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167)- turpmāk – „mēs”, „mums” vai „Uzņēmums”, ir mājaslapas sizofrenija.lv (“Mājaslapa”) uzturētājs.
  Richter datu aizsardzības pārziņa e-pasts: [email protected];pārstāvja Latvijā e-pasts: [email protected]

  Personas datu apstrādes mērķi un tiesiskais pamatojums
  Ja apmeklējat Mājaslapu, mēs varam vienlaikus apstrādāt jūsu personas datus, lai sniegtu informāciju un palielinātu informētību par produktiem saskaņā ar piemērotajiem farmācijas noteikumiem, tālāk uzskaitītajos mērķos:

  Mājaslapas darbība: jūsu datu apstrāde ir nepieciešama Mājaslapas lietošanas noteikumu veiktspējai, pamatojoties uz mūsu likumīgajām interesēm,

  Pieprasījumu apstrāde: mēs apstrādājam jūsu personas datus, pamatojoties uz mūsu likumīgajām interesēm, lai nodrošinātu jūsu pieprasījumu un iesniegumu izskatīšanu un atbilžu sniegšanu saistībā ar Mājaslapas saturu.

  Likumdošanas aktu prasību izpilde: mēs apstrādājam jūsu datus, lai izpildītu uz mums attiecināmu likumdošanas aktu prasības zāļu reklamēšanas jomā.

  Kurš šo informāciju var apskatīt?
  Piekļuve Jūsu personas datiem būs tikai tām Uzņēmuma autorizētām personām un departamentiem, kam savu uzdevumu realizēšanai ir svarīgi zināt šos datus. Mēs varam kā datu apstrādātājus piesaistīt citus pakalpojumu sniedzējus, kas sniegtu mums atbalstu pakalpojumu sniegšanā vai citos ar Uzņēmuma darbību saistītos jautājumos. Mēs varam pārsūtīt jūsu personas datus ārpus ES/EEZ, ievērojot atbilstošus drošības pasākumus, piemēram, ES līguma standartklauzulas vai atbilstoši ES un U. S. Privacy Shield sistēmai.

  Jūsu tiesības
  Jums ir tiesības piekļūt saviem datiem, tos labot vai dzēst, kā arī noteiktos gadījumos iebilst pret jūsu datu izmantošanu papildus citām tiesībām, kā norādīts privātuma politikā.

  Jums ir tiesības iebilst pret jūsu personas datu apstrādi jebkādu ar jums saistītu iemeslu dēļ, un šajā gadījumā mēs, iespējams, nevarēsim apstrādāt jūsu personas datus un sniegt mūsu pakalpojumus.

  Papildu informācija.
  Papildu informācijas iegūšanai, skatiet www.sizofrenija.lv Mājaslapā pilnu Privātuma Politikas paziņojumu!

  Šīs Privātuma politikas (turpmāk – “Politika”) mērķis ir detalizēti informēt jūs par personas datu apstrādi, ko mēs esam ieguvuši no www.sizofrenija.lv (turpmāk – “Mājaslapa”) pakalpojumu lietotājiem (turpmāk “Datu Subjekti”). Datu Subjekti, kas jaunāki par 16 gadiem (turpmāk – “Nepilngadīgie”) nav tiesīgi izmantot mūsu Pakalpojumus, un mēs lūdzam, lai Nepilngadīgie nesniedz Uzņēmumam nekādus personas datus. Lūdzu, lasiet Privātuma Politiku kopā ar vispārējiem Lietošanas noteikumiem . Mēs jebkurā laikā varam pārskatīt Privātuma politiku, atjauninot šo paziņojumu, un mēs iegūsim Jūsu piekrišanu šīm izmaiņām, ja būs nepieciešams. Jūs varat noteikt, kad Privātuma politika ir pēdējo reizi pārskatīta, pārbaudot uzrakstu “Pēdējo reizi atjaunināts” Privātuma politikas augšējā daļā.
  Šajā Mājaslapā var būt saites uz trešo pušu vietnēm. Mēs nekontrolējam šīs vietnes un tām ir sava privātuma politika. Mēs neatbildam par šo vietņu privātuma praksi.

  DATU PĀRZINISGedeon Richter Plc. (reģistrētā adrese: 1103 Budapešta, Gyömrői út 19-21; turpmāk “Richter”) ar pārstāvi Gedeon Richter Pārstāvniecība Latvijā (reģistrētā adrese: Latvija, Mārupe, K. Ulmaņa gatve 119, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167; turpmāk “Pārstāvniecība” ) – turpmāk – „mēs”, „mums” vai „Uzņēmums”, ir mājaslapas sizofrenija.lv (“Mājaslapa”) uzturētājs.

  Richter datu aizsardzības pārziņa e-pasts: [email protected]; pārstāvja Latvijā e-pasts: [email protected]
  KĀDS IR DATU APSTRĀDES MĒRĶIS? Jūsu datus mēs izmantosim:
  Mājaslapas darbība: jūsu datu apstrāde ir nepieciešama Mājaslapas Lietošanas noteikumu veiktspējai, un šīs Mājaslapas regulārai darbībai;
  Pieprasījumu apstrāde: jūsu datu apstrāde ir nepieciešama, lai nodrošinātu jūsu pieprasījumu un iesniegumu izskatīšanu un atbilžu sniegšanu saistībā ar Mājaslapas saturu;
  Likumdošanas aktu prasību izpilde: jūsu datu apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu uz mums attiecināmu likumdošanas aktu prasības zāļu reklamēšanas jomā.
  KĀDUS PERSONAS DATUS MĒS VARAM VĀKT?Iepriekš minēto iemeslu dēļ mēs apstrādājam (vācam) šādus datu veidus:
  • Mājaslapas apmeklētāja dati: pārlūkprogrammas veids un versija, izmantotā operētājsistēma, vietne, no kuras mūs apmeklējat (novirzītāja URL), tīmekļa lapa (- as), ko apmeklējat mūsu Mājaslapā, piekļuves datums un laiks, kā arī interneta protokola (IP) adrese.
  • Kontaktinformācija: e-pasta adrese, citi jūsu sniegtie dati.
  • Dati par profesionālo piederību veselības aprūpes speciālistiem.
  PERSONAS DATU APSTRĀDES JURIDISKAIS PAMATOJUMSLai apstrādātu jūsu personas datus, mēs varam balstīties uz sekojošiem juridiskajiem pamatiem:
  • Jūsu piekrišana, kas sniegta saskaņā ar ES Regulas Nr. 679/2016 (“VDAR”) 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu (Piekrišana). Jums kā datu subjektam ir tiesības jebkurā laikā atsaukt jūsu piekrišanu. Piekrišanas atsaukšana neietekmē apstrādes likumību, pamatojoties uz piekrišanu pirms tās atsaukšanas.
  • Jūsu personas datu apstrāde ir iespējama, pamatojoties uz mūsu likumīgajām interesēm saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu (Leģitīmās intereses).
  • Mēs varam apstrādāt jūsu personas datus, pamatojoties uz mūsu juridiskajām saistībām saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta c) apakšpunktu (Juridiskās saistības).
  Mēs varam apstrādāt jūsu personas datus turpmāk norādītajiem mērķiem un juridiskajiem pamatiem

  Datu apstrādes mērķis
  Apstrādāto personas datu kategorijas
  Juridiskais pamats
  Mājaslapas darbība
  Mājaslapas apmeklētāja dati
  Leģitīmās intereses
  Pieprasījumu apstrāde
  Kontaktinformācija, citi personas sniegtie dati
  Leģitīmās intereses
  Uz Uzņēmumu attiecināmo juridisko pienākumu izpilde
  Profesionālās piederības veselības aprūpes speciālistiem dati
  Juridiskās saistības
  MŪSU LEĢITĪMĀS INTERESES
  Mēs esam veikuši līdzsvarošanas testu, lai noslēgtu mūsu dominējošās leģitīmās intereses. Mēs apsvērām, cik lielā mērā jūsu intereses, tiesības un brīvību var ietekmēt mūsu datu apstrādes darbības, kā arī Uzņēmumu organizatorisko struktūru un darbību un mūsu sniegtās privātuma garantijas. Pamatojoties uz to, esam secinājuši, ka mūsu attiecīgās datu apstrādes aktivitātes (kā norādīts zemāk) būtiski neierobežo jūsu intereses, personiskās tiesības un brīvību.

  Apstrādes darbība
  Līdzsvarošanas tests
  Mājaslapas darbība
  Mēs esam novērtējuši savas leģitīmās intereses un secinājuši, ka, apmeklējot mūsu Mājaslapu, mēs esam likumīgi ieinteresēti apstrādāt jūsu personas datus tādā apjomā, kāds ir nepieciešams Mājaslapas nodrošināšanai un darbībai.
  Pieprasījumu apstrāde
  Mēs esam novērtējuši savas leģitīmās intereses un secinājuši, ka mēs esam likumīgi ieinteresēti apstrādāt jūsu personas datus tādā apjomā, kāds nepieciešams, lai mēs veiktu no jums saņemto pieprasījumu un iesniegumu apstrādi saistībā ar Mājaslapas saturu.
  Lai iegūtu plašāku informāciju par mūsu leģitīmajām interesēm, lūdzu, sazinieties ar mums [email protected]
  SĪKDATNESMājaslapā mēs izmantojam sīkdatnes. Izmantotās sīkdatnes un informācija par tām ir norādīta mūsu Sīkdatņu politikā, kas pieejama.
  CIK ILGI PERSONAS DATI TIKS GLABĀTI?Ņemot vērā to, ka jūsu kā Mājaslapas apmeklētāja un profesionālās piederības veselības aprūpes speciālistiem dati tiks apstrādāti, lai piekļūtu Mājaslapai, un pēc tam tie būs pieejami anonīmā veidā tikai iepriekš norādītajiem mērķiem, mēs saglabāsim jūsu personas datus tik ilgi, cik tas būs nepieciešams, lai izpildītu mērķus, tostarp jebkuru juridisku prasību izpildei.
  Lai noteiktu personas datiem atbilstošo saglabāšanas periodu, mēs ņemam vērā personas datu apjomu, veidu un jutīgumu, iespējamo kaitējuma risku, ko rada jūsu personas datu neatļauta izmantošana vai izpaušana, mērķus, kuriem mēs apstrādājam jūsu personas datus, vai mēs varam tos sasniegt ar citiem līdzekļiem, un piemērotajām juridiskajām prasībām.
  Mēs apstrādāsim un uzglabāsim anonīmus personas datus saistībā ar jūsu Mājaslapas apmeklējumu vienu gadu pēc jūsu apmeklējuma.
  Mēs apstrādāsim un uzglabāsim jūsu kontaktinformāciju un citus sniegtos datus saistībā ar jūsu pieprasījuma izskatīšanu ne ilgāk kā nepieciešams, lai īstenotu mērķus, kuru dēļ šādi personas dati tika apstrādāti (savākti), ja vien piemērojamais likums nenosaka, ka tie jāapstrādā ilgāk.
  KAS VAR PIEKĻŪT JŪSU DATIEM?Mēs neizpaudīsim nekādus jūsu personas datus trešajām pusēm, ārējām struktūrām vai organizācijām, izņemot tālāk minētos gadījumus, vai arī, ja jūs piekrītat datu pārsūtīšanai vai datu pārsūtīšana ir nepieciešama vai to pieļauj likumdošana.
  Mēs varam iesaistīt trešās puses kā datu apstrādātājus, lai sniegtu mums pakalpojumus un koplietotu jūsu personas datus ar šādām trešajām personām, kā arī ar juridiskajiem un citiem padomdevējiem, konsultantiem, kas mums palīdz. Tomēr šādā gadījumā mēs vienmēr nodrošināsim jūsu personas datu konfidencialitāti, piemēram, noslēdzot vienošanos par konfidencialitāti un neizpaušanu. Mēs varam pārsūtīt jūsu personas datus ārpus ES/EEZ. Šajā gadījumā mēs rīkosimies atbilstoši aizsardzības pasākumiem, piemēram, uz ES līguma standartklauzulām vai ES un U. S. Privacy Shield sistēmai.
  Uzņēmums ir piesaistījis šādus datu apstrādātājus saistībā ar šīs Mājaslapas darbību un tās pakalpojumu sniegšanu:
  Amarone Ltd. – H-1142 Budapest, 112. Erzsébet királyné str., – Mājaslapas darbība
  PharmiWeb 2002 Limited – One Station Square, Bracknell, RG12 1QB, United Kingdom, – Mājaslapas izstrāde un dizains
  Google LLC – 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, USA – Google Analytics (izmanto tikai tad, ja piekrists analītiskajām sīkdatnēm).
  JŪSU TIESĪBAS Jūs esat tiesīgs izmantot tālāk norādītās tiesības:
  (i) Piekļuves tiesības: Jums ir tiesības jautāt, vai mums par jums ir personas dati, un, ja tā ir, pieprasīt informāciju par to kādus personas datus glabājam. Mēs atbildēsim uz jautājumiem, kāpēc mēs izmantojam jūsu personas datus, par to, kādi dati tiek saglabāti un kam mēs esam nodrošinājuši piekļuvi šiem datiem. Tomēr tās nav absolūtas tiesības, un citu personu intereses var ierobežot jūsu piekļuves tiesības.
  (ii) Tiesības uz datu labošanu: Jums ir tiesības pieprasīt labot neprecīzus personas datus vai aizpildīt nepilnīgus personas datus.
  (iii) Tiesības uz datu dzēšanu (tiesības būt aizmirstam): Jums ir tiesības pieprasīt dzēst personas datus.
  (iv) Tiesības ierobežot datu apstrādi: Jums ir tiesības pieprasīt ierobežot vai aizliegt datu apstrādi. Šādos gadījumos mēs varam datus izmantot tikai noteiktiem ierobežotiem mērķiem, kas noteikti likumā.
  (v) Tiesības uz datu pārnesamību: Jums var būt tiesības saņemt savus personas datus, kuriem mums ir piekļuve, strukturētā, vienkāršā un mašīnlasāmā formātā, un pēc tam var būt tiesības pārsūtīt šos datus citai organizācijai bez aizkavēšanās no mums.
  (vi) Tiesības uz iebildumiem:
  Jums ir tiesības iebilst pret jūsu personas datu apstrādi jebkādu ar jums saistītu iemeslu dēļ, un šajā gadījumā mēs, iespējams, nevarēsim apstrādāt jūsu personisko informāciju. Ja jums ir tiesības iebilst un šo tiesību izmantošana ir attaisnota, jūsu personas dati, kas attiecas uz šiem iebildumiem, netiks tālāk apstrādāti. Šo tiesību izmantošana nerada nekādas izmaksas.


  (vii) Tiesības iesniegt sūdzību: Ja uzskatāt, ka ir pārkāptas jūsu tiesības uz privātumu un datu aizsardzību, varat sazināties ar attiecīgo datu aizsardzības iestādi, kas uzrauga Uzņēmuma darbību:
  • Ungārijas Nacionālo Datu Aizsardzības un Informācijas Brīvības Aģentūru (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság – NAIH; adrese: H-1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; mājaslapa: www.naih.hu; tālrunis: +36-1-391-1400; e-pasts:: [email protected]; fakss: +36 1 391 1410;
  • vai Latvijā sazinieties ar Datu valsts inspekciju; adrese: Elijas iela 17, Rīga, Latvija, LV-1050; tālrunis: +371 67223131; e-pasts: [email protected]
  vai arī jūs varat sazināties ar kompetento datu aizsardzības uzraudzības iestādi, kas atrodas Eiropas Savienības attiecīgajā dalībvalstī, kur ir jūsu pastāvīgā dzīvesvieta, darba vieta vai iespējamā pārkāpuma izdarīšanas vieta.
  DATU AIZSARDZĪBAS PĀRZINISLai iegūtu plašāku informāciju par Privātuma un Sīkdatņu Politiku un par Datu subjektu pieprasījumiem par konfidencialitāti un datu aizsardzību, lūdzu, sazinieties ar mums [email protected].
  Richter datu aizsardzības pārziņa e-pasts: [email protected];
  pārstāvja Latvijā e-pasts: [email protected]

  Showing 0 result(s).
  Please log in to see 0 more result(s).